Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuus on ilmiö, jossa ihminen on pakonomaisen riippuvainen toisesta ihmisestä esim. puolisosta, lähimmäisestä tai asiakkaasta. Läheisriippuvuus eroaa terveestä riippuvuudesta, jota ovat mm. yhteenkuuluvuuden tunne ja sitoutuminen. Riippuvuuden piirteet vaihtelevat yksilöllisesti ja voivat vaihdella suuresti. Läheisriippuvainen voi olla epävarma, pelokas, epäitsenäinen, takertuva, miellyttämishaluinen ja itseään vähättelevä.

Toimintaa ohjaavat toisten tarpeet ja hyväksynnän ja turvan hakeminen muista. Toisaalta läheisriippuvuus voi ilmetä myös kontrolloivana, vakavana, hallitsevana ja aina järkevänä käytöksenä. Ihminen huolehtii ja auttaa pakonomaisesti, kantaa vastuuta toisista, vaatii itseltään täydellisyyttä ja uhraa elämänsä toisille oman hyvinvointinsa kustannuksella.

Tausta

Läheisriippuvuuden taustalla on usein huono itsetunto, emotionaaliset ongelmat sekä hylätyksi tulemisen ja yksin olemisen pelko. Lapsuudenaikaiset kokemukset hylätyksi tulemisesta, turvattomuudesta, tuen ja rohkaisun puutteesta, vanhempien liiallisista vaatimuksista tai sitomisesta tai toisaalta liiallisesta sallimisesta voivat vaikuttaa ongelman syntyyn.

Läheisriippuvaiselle omien tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen ja tasavertaisen suhteen luominen toisiin ihmisiin on vaikeaa. Häntä on helppo käyttää hyväksi työssä tai ihmissuhteissa, toisaalta hän voi eristäytyä läheisyyden pelossa. Seurauksena on usein masennus, stressaantuminen tai elämänhalun menettäminen.

Toipuminen

Oleellisinta toipumisessa on identiteetin selkiytyminen: käsitys omasta minästä, ominaisuuksista, tarpeista ja tunteista. Tavoitteena on löytää terve aikuisuus, johon kuuluvat hyvät vuorovaikutussuhteet, kyky kieltäytyä painostuksesta sekä toisten huomioonottaminen ja hoitaminen itseä uhraamatta. Tunne omista vaikutusmahdollisuuksista, elämän tarkoituksellisuus, terveet valinnat ja vastuullisuus ovat tärkeitä toipumisessa.